Black Ribbon
  • k91.png
  • sl3.png
  • sl_2016-1.png

โครงการอัจฉริยภาพวิทย์ศาสตร์ จัดกิจกรรมเพิ่มพูนประสบการร์ู้ด้านทักษะวิทยาศาสตร์ วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2560
ดร.อำนาจ อยู่คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา นายวราวุฒิ แท่นแก้ว หัวหน้าโครงการอัจฉริยภาพวิทย์ศาสตร์
จัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะ ประสบการณ์ ด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนในโครงการ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 200 คน

อ่านเพิ่มเติม...

การรับนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ Science Gifted ด้วย โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ดำเนินจัดการเรียนการสอน หลักสูตรห้องเรียนอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์ ในปีการศึกษา 2558 จึงเปิดรับสมัครนักเรียนที่จะเข้าเรียนโครงการดังกล่าว รายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...