Black Ribbon
  • k91.png
  • sl3.png
  • sl_2016-1.png

นักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
ด้านคณิตศาสตร์ (โครงการคณิตเข้ม)
การแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สสวท.) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2559
- เด็กชายธิติ สันติลินนท์ รางวัลเหรียญทองแดง
- เด็กชายณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช รางวัลเหรียญทองแดง  
ภาพโดย ธนาพร  พืบขุนทด

นักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
ด้านคณิตศาสตร์ (โครงการคณิตเข้ม)
การแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สสวท.) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2559
- เด็กชายธิติ สันติลินนท์ รางวัลเหรียญทองแดง
- เด็กชายณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช รางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันทางวิชาการ วิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สสวท.) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 
2559
- เด็กหญิงเกศร อุณวงศ์ รางวัลเหรียญทองแดง 
การแข่งขันคณิตศาสตร์ ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประเภทบุคคล 
- เด็กชายชยุต จุนถิระพงศ์ ป.5/14 ได้รับรางวัลที่ 3 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- เด็กชายพัสกร อู่กาญจนกิตติ ป.5/14
- เด็กชายธีรัตน์ สันติลินนท์ ป.5/14
- เด็กชายชยุต จุนถิระพงศ์ ป.5/14
การแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ TOPTEST CENTER 
ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2559
- เด็กชายภูริช ลามศรีจันทร์ รางวัลอันดับ 1 ระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
- เด็กชายณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช รางวัลอันดับ 1 ระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- เด็กชายพัสกร อู่กาญจนกิตติ รางวัลอันดับ 1 ระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- เด็กชายธีรัตน์ สันติลินนท์ รางวัลอันดับ 1 ระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
- เด็กชายชยุต จุนถิระพงศ์ รางวัลอันดับ 1 ระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
การทดสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ CENTER ONE 
ปีการศึกษา 2559
- เด็กชายพัสกร อู่กาญจนกิตติ รางวัลอันดับ 3 ระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ บริษัทเสริมปัญญา จำกัด
ปีการศึกษา 2559
- เด็กชายภูรินทร์ วริศรางกูล รางวัลอันดับ 1 ระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
- เด็กหญิงมิยูกิ ซาโต้ รางวัลอันดับ 2 ระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
- เด็กชายภูริช ลามศรีจันทร์ รางวัลอันดับ 2 ระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - เด็กหญิงณภัทร โรจนชีวาคม รางวัล 
อันดับ 2 ระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
- เด็กชายศิวกร หาปัญนะ รางวัลอันดับ 1 ระดับประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
การแข่งขัน THAILAND ISAN GUITAR FESTIVAL 2017 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2560
- เด็กชายนิธิโรจน์ ผาใหญ่ ป.5/15 รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันกีฬาหมากล้อมไทยแลนด์ โกะ ลีก 2017 (THAILAND GO LEAGUE 2017)
- เด็กชายพงศกานต์ ศรอารา ชั้น ป.5/15 
ประเภทบุคคล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท)
ประเภททีม รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท)