Black Ribbon
  • k91.png
  • sl3.png
  • sl_2016-1.png

นักเรียนโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
ด้านคณิตศาสตร์ (โครงการคณิตเข้ม)
การแข่งขันทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (สสวท.) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2559
- เด็กชายธิติ สันติลินนท์ รางวัลเหรียญทองแดง
- เด็กชายณัฐพัชร์ พัฒนพีระเดช รางวัลเหรียญทองแดง  
ภาพโดย ธนาพร  พืบขุนทด

อ่านเพิ่มเติม...

ดร.อำนาจ อยู่คำ คณะครู ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเป็นนักเรียนตัวแทนประเทศไทยแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ WIZARD 2016 ณ ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 19-27 ตุลาคม 2559 เด็กชายภูวรัตน์ นาคจันทึก ป.6/14 ประเภทบุคคลเหรียญเงิน และประเภททีมเหรียญทอง

อ่านเพิ่มเติม...

รองฯชาญวิทย์ อัมพาผลได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการเป็นประธาน
ในการเปิดกิจกรรมค่ายคณิตศาตร์(โครงการคณิตเข้ม)
และดูแลความเรียบร้อบในกิจกรรมค่ายฯ
โดยมีคุณครูจันทิมา วัชระคุปต์หัวหน้าโครงการฯและคุณครูในโครงการ
ให้การต้อนรับ 22 ธันวาคม 2558  18.00 น. ดร. อำนาจ อยู่คำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เยี่ยมพบปะนักเรียนและให้โอวาทนักเรียนใน
โครงการคณิตเข้ม ซึ่งมาเข้าค่าย"กิจกรรมค่ายคณิต " ณ โรงแรมเมืองทองธานี รีสอร์ท
อ.โนนสูง  จ.นครราชสีมา

อ่านเพิ่มเติม...