Black Ribbon
  • k91.png
  • sl3.png
  • sl_2016-1.png

การประชุมผู้ปกครองโครงการแผนการเรียนภาษาอังกฤษเข้ม ชั้น ป.1-6
วันที่ 23-25 สิงหาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์
หัวข้อสำคัญในการประชุม ประกอบด้วย
1. การพบปะพูดคุยกันระหว่างผู้ปกครองและครูประจำชั้น ร่วมด้วยช่วยกันในเรื่องการเรียน ความประพฤติ ความรับผิดชอบ บทบาทหน้าที่ของนักเรียนเหมาะสมกับวัย
2. การขอความร่วมมือผู้ปกครองช่วยตรวจสอบสมุดจดการบ้าน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงาน
3.การเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นป.6 ในการสอบเข้าม.1 และการเตรียมความพร้อมของนักเรียนป.4-5 เข้าใจระบบคะแนนผลสัมฤทธิ์สะสมเพื่อใช้สอบเข้าโครงการพิเศษ ม.1

 

 


ภาพข่าวโดย : ลลิตา  มูลหา