Black Ribbon
  • k91.png
  • sl3.png
  • sl_2016-1.png

ดร.อำนาจ อยู่คำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธริตา โศภิษฐิกุล ชั้นป.5/12 EP ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่2 ของประเทศ ในโครงการทดสอบวรัดความรู้ General English Proficiency Testดร.อำนาจ อยู่คำ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงธริตา โศภิษฐิกุล ชั้นป.5/12 EP ได้รับรางวัลคะแนนยอดเยี่ยมอันดับที่2 ของประเทศ ในโครงการทดสอบวรัดความรู้ General English Proficiency Test ครั้งที่31 ปีการศึกษา2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัดค่ะ ครั้งที่31 ปีการศึกษา2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5 ของบริษัท เสริมปัญญา จำกัด ข่าว : มยุรี  เกษตรเวทิน

อ่านเพิ่มเติม...

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการ English Program ที่ได้รับคัดเลือกจากสพฐ.เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี2559 ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งสองคนคือ ดญ.ปพิชญา อินระวงค์ ป.5/12 และดญ.สุปภาดา พูนธนางกูร ป.6/13  ออกเดินทางไปอเมริกา ระหว่างวันที่15 เมษายน-8 พฤษภาคม 2559 เดินทางมาส่งนักเรียนในโครงการEPตามโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประเทศสหรัฐอเมริกา 15เมษายน 2559 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ท่านผอ.ดร.อำนาจ อยู่คำมอบเงินค่าขนมให้นักเรียนทั้งสองคนๆละ1,000บาท ท่านผู้ปกครองฝากขอบพระคุณโรงเรียนที่ใ้กสรดูแลและส่งเสริม
 ข่าว :มยุรี เกษตรเวทิน

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โครงการ English Program ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา สพป. นครราชสีมา เขต 1
1. คุณสมบัติ เด็กที่จะสมัครเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 อายุ มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 หรือจบการศึกษาชั้นก่อนประถมศึกษา
1.2 มีความสนใจและมีความรู้พื้นฐานในการใช้ภาษาอังกฤษ
1.3 ไม่จำกัดพื้นที่บริการเนื่องจากเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย
2. จัดกิจกรรมเปิดประตูสู่สถานศึกษา (Open House) รับระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โครงการ English Program และใบสมัคร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น.

ดูรายละเอียดประกาศ

รายการคุณสมบัติ