Black Ribbon
  • k91.png
  • sl3.png
  • sl_2016-1.png

ประถมศึกษาปีที่ 6

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                                              1 501Punyawi

                                               ครูประจำชั้น ป.6/1 (WCS)

                                               ตำแหน่งในสายชั้น: หัวหน้าสายชั้น

                                               ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

                                               วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต

                                               ครูสอน : คณิตศาสตร์

                                               การติดต่อ :08-5857-4546

                                               Portfolio :

 

2 502 suchitra

ครูประจำชั้น ป.6/2 (WCS)

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : คณิตศาสตร์/ประวัติศาสตร์

การติดต่อ :08-6252-5023

Portfolio :

3 503 sudarat

ครูประจำชั้น ป.6/3 (WCS)

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย

การติดต่อ :08-7259-7738

Portfolio :

4 504-phatphairin

ครูประจำชั้น ป.6/4 (WCS)

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย/สังคมศึกษา

การติดต่อ :08-5410-0041

Portfolio :

5 508 suphaporn

ครูประจำชั้น ป.6/5 (WCS)

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย

การติดต่อ :08-9585-3209

Portfolio :

6 507 suntharee

ครูประจำชั้น ป.6/6 (WCS)

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย

การติดต่อ :08-6247-3681

Portfolio :

7 505 phunsuk

ครูประจำชั้น ป.6/7 (WCS)

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย/คณิตศาสตร์

การติดต่อ :08-9059-5901

Portfolio :

8 506 wilasinee

ครูประจำชั้น ป.6/8

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย

การติดต่อ :08-1071-5563

Portfolio :

9 610 su wi mon

ครูประจำชั้น ป.6/9 (IEC)

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต

ครูสอน : ภาษาอังกฤษ

การติดต่อ :08-1264-8857

Portfolio :

100pic no

ครูประจำชั้น ป.6/10 (IEC)

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : 

การติดต่อ :

Portfolio :

11 611 kan ya nee

ครูประจำชั้น ป.6/11 (IEC)

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต

ครูสอน : ภาษาอังกฤษ

การติดต่อ :08-1790-6545

Portfolio :

12 632 ma nee
ครูประจำชั้น ป.6/12
 (EP)

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต

ครูสอน : สังคม/ประวัติศาสตร์

การติดต่อ :08-1789-4623

Portfolio :

13 630 boon pad son

 

ครูประจำชั้น ป.6/13 (EP)

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย

การติดต่อ :08-9949-3641

Portfolio :

14 514 chanthima
ครูประจำชั้น ป.6/14
 (IMC)

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

ครูสอน : คณิตศาสตร์

การติดต่อ :08-1878-3682

Portfolio :

15 524 panatda

ครูประจำชั้น ป.6/15

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : คณิตศาสตร์

การติดต่อ :08-0155-6533

Portfolio :

 

 

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 6

k16 519 malee

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 6

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : วิทยาศาสตร์

การติดต่อ :08-1955-1781

Portfolio :

k17 518 chanya

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 6

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : วิทยาศาสตร์

การติดต่อ :08-9428-4890

Portfolio :

k18 619 wa ra wut

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 6

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : วิทยาศาสตร์

การติดต่อ :08-0167-1242

Portfolio :

k19 521-siwaporn

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 6

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : คอมพิวเตอร์

การติดต่อ :08-1790-1635

Portfolio :

k30 626 jarun

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 6

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : การงาน IS

การติดต่อ :080-814-2526

Portfolio :

k21 525 monthakan

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 6

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ดนตรี-นาฏศิลป์

การติดต่อ :08-2159-3803

Portfolio :

 

   

 k22 527 yuphaporn

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 6

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : บริหารธุรกิจบัณฑิต

ครูสอน : สุขศึกษา

การติดต่อ :08-1977-8639

Portfolio :

 k23 529-chatchawan

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 6

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต

ครูสอน : สุขศึกษา

การติดต่อ :08-1876-8904

Portfolio :

 k24 517 witchaya

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 6

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

ครูสอน : คณิตศาสตร์

การติดต่อ :08-3129-1982

Portfolio :

 

   

 k25 523 tod sa porn

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 6

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : 

การติดต่อ :

Portfolio :

 k26 530 thuanthong

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 6

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : 

การติดต่อ :

Portfolio :

 k27 516phonnarin

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 6

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : 

การติดต่อ :

Portfolio :

 

 

 

k28 633 ladachit k29 520 rue-dee k30 531 su pa porn

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 6

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

ครูสอน : ภาษาอังกฤษ

การติดต่อ :08-1265-9726

Portfolio :

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 6

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย

การติดต่อ :08-5025-2528

Portfolio :

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 6

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : แนะแนว

การติดต่อ :08-5479-0027

Portfolio :

 

 

 

k31 1411 su ri ya

k32 1407 su ra chat

k33 428 ra ree rat

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 6

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์

ครูสอน : ศิลปะ

การติดต่อ :08-

Portfolio :

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 6

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : 

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ศิลปะ EP

การติดต่อ :08-

Portfolio :

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 6

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : คณิตศาสตร์

การติดต่อ :08-

Portfolio :

     
k35 526 suphaksiri

 


 

 k36 515 pornthip

 

 

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 6

 

ตำแหน่งในสายชั้น:

 

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

 

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

 

ครูสอน : ภาษาอังกฤษ

 

การติดต่อ :08-

 

Portfolio :

 

 

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 6

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ภาษาอังกฤษ

การติดต่อ :08-

Portfolio :