Black Ribbon
  • k91.png
  • sl3.png
  • sl_2016-1.png

ประถมศึกษาปีที่ 5

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

                                                  2 601 on raphan

                                                  ครูประจำชั้น ป.5/2 (wcs)

                                                  ตำแหน่งในสายชั้น: หัวหน้าสายชั้น

                                                  ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

                                                  วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

                                                  ครูสอน : คณิตศาสตร์

                                                  การติดต่อ : 08-7956-6195

                                                  Portfolio :

 

    602Thanyarat

ครูประจำชั้น ป.5/1 (wcs)

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย/สังคมฯ

การติดต่อ : 08-1660-0825

Portfolio :

3 603 yotwadee

ครูประจำชั้น ป.5/3 (wcs)

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย

การติดต่อ : 08-1976-3386

Portfolio :

4 608 bun jong2

ครูประจำชั้น ป.5/4 (wcs)

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : คณิตศาสตร์

การติดต่อ :08-9947-1368

Portfolio :

    5 615 kae ta

ครูประจำชั้น ป.5/5 (WCS)

ตำแหน่งในสายชั้น: 

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : คณิตศาสตร์

การติดต่อ :08-8707-1155

Portfolio :

607Nannaphat

ครูประจำชั้น ป.5/6 (WCS)

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย/สังคมฯ

การติดต่อ :08-4517-2069

Portfolio :

620Wilairat

ครูประจำชั้น ป.5/7 (SG)

ตำแหน่งในสายชั้น: 

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : วิทยาศาสตร์

การติดต่อ :08-9865-6186

Portfolio :

     604Unchit

ครูประจำชั้น ป.5/8

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต

ครูสอน : คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์

การติดต่อ :08-9717-8206

Portfolio :

9 510 watcharaporn

ครูประจำชั้น ป.5/9 (IEC)

ตำแหน่งในสายชั้น: 

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ภาษาอังกฤษ

การติดต่อ : 08-9848-8441

Portfolio :

10 511 ramphai

ครูประจำชั้น ป.5/10 (IEC)

ตำแหน่งในสายชั้น: 

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ภาษาอังกฤษ

การติดต่อ :08-9722-1177

Portfolio :

    11 509 pi ya pa

ครูประจำชั้น ป.5/11(IEC)

ตำแหน่งในสายชั้น: 

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ภาษาอังกฤษ

การติดต่อ :08-7440-1540

Portfolio :

 12 651 ami ta

ครูประจำชั้น ป.5/12(EP)

ตำแหน่งในสายชั้น: 

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : 

การติดต่อ :

Portfolio :

 13 513 nongnut

ครูประจำชั้น ป.5/13(EP)

ตำแหน่งในสายชั้น: 

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : การสึกษาบัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย

การติดต่อ : 08-9718-4744

Portfolio :

14 614-chiraporn

ครูประจำชั้น ป.5/14(IMC)

ตำแหน่งในสายชั้น: 

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : การสึกษามหาบัณฑิต

ครูสอน : คณิตศาสตร์

การติดต่อ :08-1266-3650

Portfolio :

15 606 surangrat

ครูประจำชั้น ป.5/15

ตำแหน่งในสายชั้น: 

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต

ครูสอน : คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์

การติดต่อ :08-9626-0404

Portfolio :

 

 

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 5

k16 612 ya da

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 5

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : สังคมศึกษา

การติดต่อ :08-1427-6329

Portfolio :

k17 624 wat ta na

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 5

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : สังคมศึกษา

การติดต่อ : 08-1878-1933

Portfolio :

k18 605 wat ca ra

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 5

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : สังคมศึกษา

การติดต่อ :08-9845-7167

Portfolio :

k19 613 luk ka na

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 5

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย

การติดต่อ : 08-7255-7718

Portfolio :

k20 629 kanchana

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 5

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย

การติดต่อ :08-7868-6880

Portfolio :

k21 631 dung pa ni ta

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 5

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย

การติดต่อ :08-7956-9745

Portfolio :

k22 522 utai wan

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 5

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

ครูสอน : วิทยาศาสตร์

การติดต่อ : 08-1321-8349

Portfolio :

k23 528-chayanisa

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 5

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

ครูสอน : ภาษาอังกฤษ

การติดต่อ :08-0799-9434

Portfolio :

k24 616 choo wong

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 5

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : พลศึกษา

การติดต่อ :  08-0167-4443

Portfolio :

k25 617 tong tam

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 5

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : สุขศึกษา

การติดต่อ :08-4916-3227

Portfolio :

k26 1406 ta na kul

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 5

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : อัตราจ้างพิเศษ(บำนาญ)

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ดนตรี-นาฏศิลป์

การติดต่อ :

Portfolio :

k27 625 bung on

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 5

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ศิลปะ (ทัศนศิลป์)

การติดต่อ :08-5205-6144

Portfolio :

k28 432 wan na

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 5

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : การงานอาชีพ ป.5,6

การติดต่อ :08-1877-6597

Portfolio :

k29 627 pit ta pon

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 5

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : การงานอาชีพ ป.5,6

การติดต่อ :08-1999-1740

Portfolio :

k30 626 jarun

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 5

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : คอมพิวเตอร์

การติดต่อ : 08-0814-2526

Portfolio :

5-33a  nipaporn

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 5

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : คอมพิวเตอร์

การติดต่อ : 08-3360-7343

Portfolio :

k32 622 nat cha nok

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 5

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : บรรณารักษณ์,แนะแนว

การติดต่อ : 08-6258-7591

Portfolio :

k33 5500 pra pai pan

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 5

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : วิทยาศาสตร์

การติดต่อ :08-1877-7502

Portfolio :

 k34 550 niramol

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 5

 ตำแหน่งในสายชั้น:

 ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

 วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

 ครูสอน : ภาษาไทย

 การติดต่อ :

 Portfolio :