Black Ribbon
  • k91.png
  • sl3.png
  • sl_2016-1.png

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

   

111 Taweevan

   
   

ครูประจำชั้น ป.2/11 (IEC)

ตำแหน่งในสายชั้น:หัวหน้าสายชั้น

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์

การติดต่อ :09-0818-9338

Portfolio :

   
         
101 ka mol wan   102 Amonrat   103 Sumalee

ครูประจำชั้น ป.2/1 (wcs)

ตำแหน่งในสายชั้น: 

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์

การติดต่อ :08-7959-0359

Portfolio :

 

ครูประจำชั้น ป.2/2 (wcs)

ตำแหน่งในสายชั้น: 

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : 

การติดต่อ :08-7877-5636

Portfolio :

 

ครูประจำชั้น ป.2/3 (wcs)

ตำแหน่งในสายชั้น: 

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์

การติดต่อ :08-6869-3649

Portfolio :

         
104 dung ke   105 Julapeat    106 chayatid

ครูประจำชั้น ป.2/4 WCS

ตำแหน่งในสายชั้น: 

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์

การติดต่อ :08-6255-6557

Portfolio :

 

ครูประจำชั้น ป.2/5

ตำแหน่งในสายชั้น: 

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์

การติดต่อ :08-3373-5656

Portfolio :

 

ครูประจำชั้น ป.2/6 

ตำแหน่งในสายชั้น: 

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์

การติดต่อ :08-6262-9696

Portfolio :

         
107chan ja rus   108 Chutikarn   109 Panee

ครูประจำชั้น ป.2/7 (SG)

ตำแหน่งในสายชั้น: 

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์

การติดต่อ :09-0375-2592

Portfolio :

 

ครูประจำชั้น ป.2/8 (IEC)

ตำแหน่งในสายชั้น: 

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : การศึกษามหาบัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์

การติดต่อ :08-1760-3307

Portfolio :

 

ครูประจำชั้น ป.2/9(IEC)

ตำแหน่งในสายชั้น: 
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์

การติดต่อ :08-1709-6359

Portfolio :

         
110 Yupaporn    112 su mit tra    113 Walaiporn

ครูประจำชั้น ป.2/10 (IEC)

ตำแหน่งในสายชั้น: 

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์

การติดต่อ :08-1790-3583

Portfolio :

 

ครูประจำชั้น ป.2/12 (EP)

ตำแหน่งในสายชั้น: 

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์

การติดต่อ :

Portfolio :

 

ครูประจำชั้น ป.2/13 (EP)

ตำแหน่งในสายชั้น: 

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์

การติดต่อ :08-7778-8961

Portfolio :

         
114 Benchamat   115 Chutaporn    

ครูประจำชั้น ป.2/14 (MIC)

ตำแหน่งในสายชั้น: 

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์

การติดต่อ :08-4825-6811

Portfolio :

 

ครูประจำชั้น ป.2/15 (MIC)

ตำแหน่งในสายชั้น: 

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ

วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต

ครูสอน : ภาษาไทย คณิตศาสตร์

การติดต่อ :08-0481-2217

Portfolio :

   

 

ครูพิเศษประถมศึกษาปีที่ 2

 

               
  k116 Soiphet      17-2 na ree rat   k118 cha larm sak  
 

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต
ครูสอน : 
การติดต่อ :
Portfolio :

     

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต
ครูสอน : 
การติดต่อ :
Portfolio :

 

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต
ครูสอน : 
การติดต่อ :
Portfolio :

 
               
  k119 Phenchan      k120 Sisaang   001  
 

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต
ครูสอน : 
การติดต่อ :
Portfolio :

     

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต
ครูสอน : 
การติดต่อ :
Portfolio :

 

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต
ครูสอน : 
การติดต่อ :
Portfolio :

 
               
  k122 Chintana      k123 Noppharat   k124 Natiya  
 

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต
ครูสอน : 
การติดต่อ :
Portfolio :

     

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต
ครูสอน : 
การติดต่อ :
Portfolio :

 

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต
ครูสอน : 
การติดต่อ :
Portfolio :

 
               
  k125 Surasak      001   206 Chiraphan  
 

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : การศึกษาบัณฑิต
ครูสอน : พลศึกษา
การติดต่อ :08-9849-9584
Portfolio :

    นิตยา พิ
ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต
ครูสอน : 
การติดต่อ :
Portfolio :

 

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต
ครูสอน : สุขศึกษา
การติดต่อ :08-7445-1672
Portfolio :

 
               
  k128 su wa gee      k129 we ra porn   001  
 

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
ครูสอน : คอมพิวเตอร์
การติดต่อ :08-6244-8315
Portfolio :

     

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต
ครูสอน : 
การติดต่อ :
Portfolio :

 

สุธาสิินี

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต
ครูสอน : 
การติดต่อ :
Portfolio :

 
               
   porntip21            
 

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์มหาบัณฑิต
ครูสอน : สังคมศึกษา
การติดต่อ :
Portfolio :

     

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต
ครูสอน : 
การติดต่อ :
Portfolio :

 

 

ตำแหน่งในสายชั้น:

ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต
ครูสอน : 
การติดต่อ :
Portfolio :