Black Ribbon
 • k91.png
 • sl3.png
 • sl_2016-1.png

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • P101 ramida
 • ตำแหน่ง :
 • ภาระงาน : ครูประจำชั้น ป.1/1 EMSC
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • P1 bood-sa-ra1
 • ตำแหน่ง :
 • ภาระงาน : ครูประจำชั้น ป.1/2 EMSC
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • p1 nit ta-ya
 • ตำแหน่ง :
 • ภาระงาน : ครูประจำชั้น ป.1/3 EMSC
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • P1 wipa
 • ตำแหน่ง :
 • ภาระงาน : ครูประจำชั้น ป.1/4 EMSC
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • P1-ti-ti-porn
 • ตำแหน่ง :
 • ภาระงาน : ครูประจำชั้น ป.1/5 EMSC
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • P106rad-se-mee
 • ตำแหน่ง :
 • ภาระงาน : ครูประจำชั้น ป.1/6
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • P1 chu lee porn
 • ตำแหน่ง :
 • ภาระงาน : ครูประจำชั้น ป.1/7 SG
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • P1 sali nee
 • ตำแหน่ง : หัวหน้าสายชั้น
 • ภาระงาน : ครูประจำชั้น ป.1/8 IEC
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • P1 wilawan
 • ตำแหน่ง :
 • ภาระงาน : ครูประจำชั้น ป.1/9 IEC
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • P110 iec-vilai
 • ตำแหน่ง :
 • ภาระงาน : ครูประจำชั้น ป.1/10 EMSC
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • P1 ka long
 • ตำแหน่ง :
 • ภาระงาน : ครูประจำชั้น ป.1/11 IEC
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • P1 101krong jit
 • ตำแหน่ง :
 • ภาระงาน : ครูประจำชั้น ป.1/12 EP
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • P1 13 pata-nan
 • ตำแหน่ง :
 • ภาระงาน : ครูประจำชั้น ป.1/13 EP
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • P1 14 som-pit
 • ตำแหน่ง :
 • ภาระงาน : ครูประจำชั้น ป.1/14 IMC
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • P1 jit-ti-nan
 • ตำแหน่ง :
 • ภาระงาน : ครูประจำชั้น ป.1/15 IMC
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ

 

ครูพิเศษสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 • p1 vjula-luk
 • หน้าที่พิเศษ : วิชาการสายชั้น/ประชาสัมพันธ์
 • ภาระงาน : วิชาวิทยาศาสตร์
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
 • p1 v aud-cha
 • หน้าที่พิเศษ : เสริมสร้างวินัย
 • ภาระงาน : วิชาวิทยาศาสตร์
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • p1 v pisa mai
 • หน้าที่พิเศษ : วิชาการสายชั้น
 • ภาระงาน : วิชาสังคมศึกษา
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
 • p1 v pat-ta-ma
 • หน้าที่พิเศษ : การศึกษาพิเศษสายชั้น
 • ภาระงาน : วิชาสังคมศึกษา
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการ
 • p1 v dararat
 • หน้าที่พิเศษ : วิชาการสายชั้น
 • ภาระงาน : วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • p1 vwannida
 • หน้าที่พิเศษ : วิชาการสายชั้น
 • ภาระงาน : วิชาภาษาอังกฤษ
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • p1 v-arun-ya
 • หน้าที่พิเศษ :
 • ภาระงาน : วิชาประวัติศาสตร์
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • p1 v lum-pang-wa-dee
 • หน้าที่พิเศษ : การเงินสายชั้น
 • ภาระงาน : วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์)
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • p1 v samon
 • หน้าที่พิเศษ : ประชาสัมพันธ์สายชั้น
 • ภาระงาน : วิชาศิลปะ(ดนตรี-นาฏศิลป์)
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • 25-4 sak sook
 • หน้าที่พิเศษ : ประชาสัมพันธ์สายชั้น
 • ภาระงาน : วิชาการงานอาชีพ
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • p1 v na lin rat
 • หน้าที่พิเศษ :
 • ภาระงาน : วิชาสุขศึกษา พละศึกษา
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • p1 vx siriporn
 • หน้าที่พิเศษ : งานการเงิน
 • ภาระงาน : วิชาสังคมศึกษา
 • วิทยฐานะ :
 • p1 v sak-sa koon
 • หน้าที่พิเศษ :
 • ภาระงาน : วิชาสุขศึกษา พละศึกษา
 • วิทยฐานะ :
 • p1 vx chan-ta na
 • หน้าที่พิเศษ : งานวัดผล-ประเมินผล ป.1-3
 • ภาระงาน : วิชาประวัติศาสตร์
 • วิทยฐานะ :
 • p1 v-pratin
 • หน้าที่พิเศษ :
 • ภาระงาน : วิชาศิลปะ
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • p1 v-som-mai
 • หน้าที่พิเศษ :
 • ภาระงาน : วิชาสุขศึกษา
 • วิทยฐานะ : ครูชำนาญการพิเศษ
 • pnop
 • ตำแหน่ง :
 • ภาระงาน :
 • วิทยฐานะ :
 • pnop
 • ตำแหน่ง :
 • ภาระงาน :
 • วิทยฐานะ :