Black Ribbon
  • k91.png
  • sl3.png
  • sl_2016-1.png
logo anuban 2
 สีประจำโรงเรียน สีแดงเลือดหมู และสีขาว
color
 

คำขวัญประจำโรงเรียน มารยาทงาม ความรู้ดี มีอนามัย วินัยเด่น

 

พุทธสุภาษิต สุวิชาโนภวํ โหติ (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)


วิสัยทัศน์โรงเรียน Vision

ภายในปี พ.ศ.2558 โรเรียนอนุบาลนครราชสีมาเป็นโรงเรียนชั้นนำ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย

พันธกิจโรงเรียน(Mision)

1.พัฒนาครู ยกระดับผลสัมฤทธิ์ คุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
2.ใส่ใจพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน เขียน คิดคำนวณ
3.สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยี สู่ประชาคมอาเซียน
4.ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม ดำรงความเป็นไทย
5.บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

 ปรัชญาโรงเรียน

โรงเรียน เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาหาความรู้อย่างกว้างขวางมุ่งพัฒนาทรัพยากร มนุษย์ให้ทันเหตุการ์และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม  นักเรียนเป็นคนดี คนเก่งของสังคม

เป้าประสงค์ของโรงเรียน

1.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้วยหลักสูตร กระบวนการที่เป็นเลิศมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

2.ผู้เรียนมีทักษะการอ่าน การเขียน คิดคำนวณและสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ

3.ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงแหล่งเรียนรู้

4.ผู้เรียนมีคุณธรรม ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีอัตตาลักษณ์คนไทย จิตใจกตัญญูต่อแผ่นดินฃ

5.ครูได้รับการพัฒนาด้านกาใช้เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

6.โรงเรียนมีประสิทธิภาพด้านการบริการด้วยระบบบริหารที่ส่งเสริมการกระจายอำนาจ