Black Ribbon
  • k91.png
  • sl3.png
  • sl_2016-1.png

                 โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๕ โดยมี พันเอกหลวงอาจศรศิลป์
(นายประพันธ์ ธนพุทธิ) ข้าหลวงตรวจการมหาดไทยภาค ๓ เป็นประธานในพิธี นายธวัชชัย พุกประยูร เป็นศึกษาธิการจังหวัด
คุณหญิงเอื้อนทิพย์ เปรมโยธิน เป็นครูใหญ่คนแรก ในปีการศึกษานี้เปิดรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ จำนวน ๓๐ คน ได้เช่าอาคาร

เอกชนเปิดทำการสอนที่ถนนอัษฎางค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

          พ.ศ. ๒๔๘๖ กรมสามัญศึกษาส่งครูมาให้ ๑ คน

          พ.ศ. ๒๔๘๗ กรมสามัญศึกษาส่งครูมาให้ ๒ คน

      

 

 

  

k auentip22somsri3wanlapa

คณะผู้บริหารรุ่นก่อตั้ง โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

 

                  ต่อมาเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๔๘๘ ส่วนหนึ่งของโรงเรียนการเรือนพระนคร จังหวัดพระนคร ได้อพยพมาเปิดทำการสอนอยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา มี นางสมศรี ศรจิตติ เป็นครูใหญ่  คุณหญิงเอื้อนทิพย์ เปรมโยธิน ลาออกจากราชการ ศึกษาธิการจังหวัดจึงแต่งตั้งให้ นางสมศรี ศรจิตติ
เป็นครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาอีกตำแหน่งหนึ่ง

                พ.ศ. ๒๔๙๐ นางสมศรี ศรจิตติ ลาออกจากราชการ เจ้าของอาคารเลิกสัญญาเช่า ศึกษาธิการจังหวัดไปเช่าบ้านเอกชน ที่ถนนจอมพล เป็นสถานที่ของโรงเรียนการเรือน และโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาแต่งตั้ง นางวัลภา นุกูลชิต เป็นครูใหญ่ทั้ง ๒ โรงเรียน

               พ.ศ. ๒๔๙๖ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนให้โรงเรียนการเรือนและโรงเรียนอนุบาล นครราชสีมา นายเสงี่ยม วัฒนธรรม ศึกษาธิการจังหวัดจึงสร้างในที่ราชพัสดุ ถนนอัษฎางค์ เป็นอาคาร ๒ หลัง สำหรับโรงเรียนการเรือนและโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา (โรงเรียนเทศบาล ๓ ในปัจจุบัน)

 

 

4ladawan j

                ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ นางสาวลดาวัลย์ จิตะสมบัติ รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนในที่ดินราชพัสดุ (ถนนมิตรภาพ ในปัจจุบัน) บริเวณเนื้อที่ ๑๔ ไร่ ๒ งาน มีอาคารเรียน ๔ ห้อง ในขณะนั้นเอกชนเช่าทำสวนผัก

          พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนอีก ๕ ห้องเรียน รวมเป็น ๙ ห้องเรียน

          พ.ศ. ๒๔๙๘ โรงเรียนได้ย้ายไปทำการสอนในสถานที่ๆ สร้างใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๘ เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๔ ต่อมาได้เปิดถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

โรงเรียนได้เจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ได้รับงบประมาณ เงินบริจาคจากผู้ปกครอง ได้รับการช่วยเหลือปรับปรุงบริเวณโรงเรียน และอาคารเรียนจากหน่วยราชการต่างๆ จากเงินที่โรงเรียนจัดงานหารายได้พิเศษ นำมาก่อสร้างต่อเติมอาคารเรียน สร้างอาคารประกอบ การจัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้มีปริมาณเพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ประชาชนสนใจนำบุตรหลานมาฝากเข้าเรียนเป็นจำนวนมากทุกปี

 

L000  L001

L002

L003

L004

 

 

 

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จะเห็นได้จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศมาศึกษาดูงานอยู่เสมอ

          พ.ศ. ๒๕๒๔ นางลดาวัลลย์ วรรณบูรณ์ ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ให้เป็นผูบริหารดีเด่น

          พ.ศ. ๒๕๒๕ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นของคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

          พ.ศ. ๒๕๒๗ นางลดาวัลลย์ วรรณบูรณ์ ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการบำนาญดีเด่นของข้าราชการบำนาญของคณะกรรมการการ ประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

          พ.ศ. ๒๕๒๗ นางสงวนศรี สร้อยสุวรรณ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนในวันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ในปีนี้โรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ของกระทรวง ศึกษาธิการ

โรงเรียนได้รับเงินงบประมาณการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๒/๒๘ รวม ๑๘ ห้องเรียน ได้ปลูกสร้างอาคารจริยศึกษาที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ป้อมยามทรงไทย และสวนสัตว์ จัดตั้งห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) จำนวน ๕๐ ที่นั่ง โดยได้รับเงินสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๒๙

          พ.ศ. ๒๕๒๙ นางประภัสศรี ฉายศรีววรรณ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙

          พ.ศ. ๒๕๓๐ ได้พัฒนาปรับปรุงก่อสร้างบ้านพักภารโรง โดยได้รับเงินสนับสนุจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ใช้ไม้เก่าของโรงเรียนออกแบบเป็นอาคาร ๒ ชั้น ๑๐ หน่วย มีห้องน้ำห้องส้วมภายในอาคาร ให้นักการคนงานได้อยู่อาศัยเพื่อสะดวกในการดูแลโรงเรียน
          พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน ๓ ชั้น แบบ สปช. ๒/๒๘ ๑๘ ห้องเรียน

ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมจำนวน ๓๐ ที่ และได้จัดสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์สวัสดิการ ๑ หลัง ด้วยเงินสหกรณ์โรงเรียน สมทบกับการบริจาคของผู้ปกครอง นอกจากนี้ยังปรับปรุงขยายโรงอาหาร และจัดที่ล้างผักและภาชนะประกอบอาหารให้เพียงพอในการบริการนักเรียน

          พ.ศ. ๒๕๓๒ โรงเรียนได้จัดสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ซึ่งโรงเรียนได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และจัดหาทุนสมทบ โดยการจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา รวมการจัดสร้างเป็นเงิน ๒,๔๘๐,๐๐๐ บาท และได้ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab) ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เป็นเงิน ๒๙,๖๘๐ บาท ในปีนี้โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบ สปช. ๒๐๖ เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐

          พ.ศ. ๒๕๓๓ โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมแบบ สปช. ๖๐๒ จำนวน ๒ หลัง ๒๐ ที่ ด้วยเงินงบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมกับในปีนี้โรงเรียนได้รับปรุงซ่อมแซม จัดทำร่องระบายน้ำโดยรอบโรงเรียน และเปลี่ยนท่อประธานน้ำประปาภายในโรงเรียนใหม่ โดยเป็นท่อ ๔ นิ้ว เพื่อให้น้ำไหลสะดวกทั่วทุกจุด สร้างศาลพระภูมิใหม่ ปรับปรุงฐานเสาธง เพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของถนนมิตรภาพ ซึ่งยกระดับสูงขึ้น

          พ.ศ. ๒๕๓๔ โรงเรียนได้รับงบประมาณพิเศษจาก ส.ส.สุวัจน์ ลิปตพัลลภ และ ส.ส.จำลอง ครุฑขุนทด ให้จัดสร้างรั้วด้านหน้าและป้ายชื่อโรงเรียน ซึ่งได้รื้อถอนในการขยายถนนมิตรภาพ โดยใช้เงินงบพิเศษสร้างถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนเป็นเงิน ๑,๗๕๑,๐๐๐ บาท และปีนี้โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินโครงการอาหารกลางวัน จำนวน ๕,๐๘๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างอาคารบริการอาคารเพื่อใช้บริการแก่นักเรียนระดับอนุบาล ใช้ชื่อว่า "อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี" พร้อมนี้โรงเรียนได้ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โดยยกพื้นเป็นหินขัด ทำฉากม่าน ๑๐ ที่ และกั้นห้องเป็นที่เก็บเครื่องดนตรีสากลของวงดุริยางค์โรงเรียน

          พ.ศ. ๒๕๓๔ นางประภัสศรี ฉายศรีวรรณ ได้รับรางวัลของมูลนิธิสมาน - คุณหญิงเบญจา แสงมะลิ สาขาผู้บริหารการศึกษา เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๓๔

          พ.ศ. ๒๕๓๕ โรงเรียนได้รับงบประมาณพิเศษจาก ส.ส.นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล ให้ทาสีอาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี เป็นเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท

          โรงเรียนได้ปรับปรุงสร้างรั้วคอนกรีตถาวร ด้านข้างวิทยาลัยอาชีวศึกษาโดยรอบ และด้านหลังของโรงเรียนให้เป็นรั้วถาวร และในปีนี้โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นครั้งที่ ๒ ซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติแก่โรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาอีกวาระหนึ่ง

          พ.ศ. ๒๕๓๖ โรงเรียนได้พัฒนาปรับปรุงทั้งในด้านการเรียนการสอนให้ก้าวหน้า และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ให้เพียงพอแก่นักเรียน ตลอดจนปรับปรุงบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีเอื้อต่อการเรียนการสอน และจัดสร้างถังน้ำบาดาลทรงแชมเปญได้ ๒ จุด เพื่อใช้ในโอกาสที่ขาดแคลนน้ำ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างจากชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา กับเงินผู้ปกครองบริจาค จำนวน ๘๐๐,๐๐๐ บาท

          ในโอกาสที่โรงเรียนก่อตั้งมาครบ ๕๐ ปี ทางสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา กรรมการศึกษา กรรมการมูลนิธิของโรงเรียน ตลอดทั้งชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ได้พร้อมใจกันจัดงานฉลองโรงเรียนพระราชทานและฉลองโรงเรียนมีอายุครบ ๕๐ ปี ในวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๕

          พ.ศ. ๒๕๓๗ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ได้จัดสร้างวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ "รุ่นบุญบารมี" โดยมีวัตถุประสงค์จัดสร้างอาคารหอสมุดเป็นเอกเทศให้แก่โรงเรียนในวงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมอุปกรณ์และหนังสือเข้าห้องสมุด

          นางประภัสศรี ฉายศรีวรรณ ได้รับคำสั่งให้เลื่อนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ ๙ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๗

          พ.ศ. ๒๕๓๘ ทำพิธีเปิดอาคารห้องสมุดกาญจนาภิเษก "บารมีหลวงพ่อคุณ ปริสุทโธ"

          พ.ศ. ๒๕๓๙ นายทอง วิริยะจารุ มาดำรงดำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๙ ได้ปรับปรุงพื้นที่สนามเสาธง เพื่อให้เหมาะกับการใช้ประโยชน์ จัดทำที่จอดรถยนต์สำหรับบุคลากรในโรงเรียน จัดทำซุ้มที่พักให้เด็กและผู้ปกครองหน้าอาคารทุกอาคาร จัดทำสนามเด็กเล่นระดับก่อนประถมศึกษา เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา ในปีนี้ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ได้รับเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา ๑ ใน ๕๖ โรง ของ สปอ. เมืองฯ สปจ.นครราชสีมา ได้รับงบประมาณซ่อมแซมปรับปรุง จัดหา จัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการทางภาษา ระบบมัลติมิเดีย ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ปรับปรุงอาคารเรียนและปรับปรุงไฟฟ้า เป็นจำนวนเงิน ๕,๗๘๖,๐๐๐ บาท

          เปลี่ยนพื้นห้องอาคารบุษกร ๑๗ ห้อง จากกระเบื้องยางเป็นกระเบื้องเคลือบ เปลี่ยนประตูห้องน้ำที่ชำรุด ๔๔ บาน ทาสีภายในห้องอาคารบุษกร ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม ๔ ห้อง โดยใช้งบประมาณโรงเรียนเพิ่มเติมอีกประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๔๐ ปรับปรุงห้อง สภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน โดยปลูกไม้ยืนต้น ปรับปรุงสวนหย่อม สร้างสวนน้ำ เพื่อเป็นอุทยานการศึกษา โดยใช้เงินประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงโรงอาหารใช้เงินประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท ทาสีอาคารเรียนใช้เงินประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท และดำเนินการสร้างห้องน้ำห้องส้วม สำหรับนักเรียนสายชั้นอนุบาลเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการ

          โรงเรียนมีอาคารถาวร ๕ หลัง ๓๖ ห้องเรียน อาคารชั่วคราว ๒ หลัง ๘ ห้องเรียน อาคารอเนกประสงค์ ๒ หลัง ๓ ห้อง โรงอาหาร ๑ หลัง อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลลี ๑ หลัง ๘ ห้อง อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี ๑ หลัง ๑๒ ห้องเรียน บ้านพักครู ๔ หลัง ส้วม ๑๐ หลัง ๔๗ ที่นั่ง เรือนเพาะชำ ๑ หลัง บ้านพักนักการภารโรง ๑ หลัง ๑๐ หน่วย

          จำนวนครู ๑๗๐ คน ลูกจ้างประจำ ๒๐ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๔๔ คน นักเรียน ๓,๙๑๑ คน (สำรวจเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๑) ห้องผู้อำนวยการพร้อมครุภัณฑ์ ราคาประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท จัดหาโต๊ะทำงานครู ๑๑๐ ชุด ราคาประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท จัดหาเครื่องขยายเสียงช่วยสอนสำหรับครู จำนวน ๘๘ เครื่อง ราคาประมาณ ๘๐,๐๐๐ บาท จัดหาเครื่องวิทยุเทปสำหรับการจัดการเรียนการสอนของครู จำนวน ๖๐ เครื่อง ราคาประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท จัดปรับปรุงระบบน้ำดื่ม โดยใช้เครื่องกรองน้ำทุกอาคาร ราคาประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท จัดสร้างสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา พร้อมเครื่องเล่นบริเวณหน้าโรงเรียน ราคาประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท จัดสร้างอาคารสหกรณ์โรงเรียน ราคาประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เงินบริจาค ๕๐๐,๐๐๐ บาท จัดสร้างอุทยานการศึกษาสวนพลังงาน ปลูกต้นไม้ยืนต้นและตกแต่งสวนหย่อมรอบบริเวณโรงเรียน ราคาประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จัดหาและปรับปรุงระบบวีดีทัศน์ในโรงเรียน มีโทรทัศน์ประจำห้องเรียน และห้องพิเศษ จำนวน ๘๕ เครื่อง พร้อมติดตั้งจานดาวเทียมระบบ BIH จำนวน ๔ ช่อง ราคา ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ ประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๖ เครื่อง รวมเครื่องรับจากงบประมาณปฏิรูปการศึกษาเป็น ๕๒ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ราคาประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท จัดปรับปรุงระบบเสียงภายในโรงเรียน ๓ จุด ราคาประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท จัดหาเครื่องดนตรีสากล ระบบคอมพิวเตอร์คาราโอเกะ จำนวน ๑ ชุด พร้อมเครื่องขยายเสียง ราคาประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารบุณฑริก จำนวน ๘๐ แผ่น ราคาประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท จัดสร้างสนามเปตอง ราคาประมาณ ๑,๘๐๐ บาท จัดซื้อพัสดุครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการทางภาษาเพิ่มเติม จำนวน ๒๐ ที่ รวมที่ได้รับจากงบประมาณโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาเป็น ๕๐ ที่ โดยใช้เงินบำรุงการศึกษา จำนวน ๑๐๓,๐๐๐ บาท

          เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๔๐ นายทอง วิริยะจารุ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (กปช.) กระทรวงศึกษาธิการเป็นสมัยที่ ๒

พ.ศ. ๒๕๔๑ ปรับปรุงโรงอาหาร ยกพื้นให้สูงขึ้น จัดอุปกรณ์ให้เพียงพอและเหมาะสม ราคาประมาณ ๖๐๒,๖๔๔ บาท สร้างศูนย์ออกกำลังกาย (Fitness Center) สำหรับบุคลากร ราคาประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน โดยปลูกต้นไม้ยืนต้น จัดตกแต่งสวนหย่อม ราคาประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ทาสีอาคารบุษบัน ราคาประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มจำนวน ๔ เครื่อง ก่อสร้างสระว่ายน้ำ โดยใช้เงินบริจาคจากผู้ปกครองนักเรียนงบประมาณ ๒,๙๐๐๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างสนามมินิบาสเกตบอล ใช้งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท จัดซื้อตู้โทรศัพท์ระบบสาขาเพิ่มจำนวน ๔ ชุด ราคาประมาณ ๖๕,๐๐๐ บาท ปรับปรุงศูนย์อาหารด้านหลังโรงเรียน ราคาประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงสวัสดิการน้ำดื่ม ราคาประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท จัดสร้างห้องน้ำห้องส้วมสำหรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ด้านหลังอาคารบุษบัน จำนวน ๑๐ ที่ ราคาประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ได้รับงบประมาณสร้างห้องน้ำห้องส้วม ๑ หลัง จำนวน ๘ ที่ ราคา ๒๔๐,๐๐๐ บาท ในปีนี้โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพื่อปลูกฝังกรประหยัดพลังงานไฟฟ้าและอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท โรงเรียนจ่ายสมทบในการตกแต่งห้องประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และทำพิธีเปิดห้องเรียนสีเขียวในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๒

          โรงเรียนร่วมตกแต่งและจัดหาอุปกรณ์ ห้องครอบครัวสุขสันต์ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ราคาประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท ผู้อำนวยการโรงเรียนเข้ารับพระราชทานเหรียญที่ระลึก จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๔๑

          โรงเรียนได้รับป้ายโรงอาหารมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารกรมอนามัย เป็นครั้งที่ ๒ รับธง "เมืองคุณย่าน่าอยู่" ในการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้รับโล่เชิดชูเกียรติจากเทศบาลนครนครราชสีมา

          นายทอง วิริยะจารุ ผู้อำนวยการโรงเรียน รับเกียรติบัตร "บุคคลตัวอย่าง" จากหนังสือพิมพ์เส้นทางผู้นำและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ครูผู้มีจรรยามารยาทดีเด่น "เข็มคุรุสดุดี" ประจำปี ๒๕๔๑ จากคุรุสภา

          พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณจัดห้องเสริมวิชาการ การศึกษาพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติ ราคา ๘๐,๐๐๐ บาท และเป็นศูนย์เสริมวิชาการการศึกษาพิเศษเรียนร่วมกับเด็กปกติของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา

          ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนสหวิทยยาการภาษาอังกฤษ ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการต่อเติมห้องเสริมวิชาการ ราคาประมาณ ๗๐,๙๗๕ บาท

          ทำหน้าที่โรงเรียนสหวิทยาเขต ระดับก่อนประถมศึกษา ดูแลการจัดการการศึกษาโรงเรียนอนุบาลประจำอำเภอต่างๆ รวม ๒๖ อำเภอ ๖ กิ่งอำเภอ

          ได้รับเลือกเป็นศูนย์พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา
         
          ก่อสร้างห้องน้ำ ๑ หลัง ๘ ที่นั่ง ด้วยเงินงบประมาณ ราคา ๒๔๐,๐๐๐ บาท ต่อเติมหลังคาสนามเด็กเล่น ราคาประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท จัดปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปลูกต้นไม้ และจัดระบบละอองน้ำรอบอาคารอเนกประสงค์ ราคาประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท เปิดสระว่ายน้ำเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๒ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โดยต่อเติมหลังคาศาลาที่เทพื้นปูนซีเมนต์รอบอาคาร ปลูกต้นไม้ จัดระบบละอองน้ำ และซ่อมแซมเวที ราคาประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท เปลี่ยนระบบเครื่องกรองน้ำดื่มสำหรับนักเรียนตามอาคารต่างๆ ราคาประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงร่องระบายน้ำด้านข้างอาคารบุษบัน ราคาประมาณ ๔,๐๐๐ บาท ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า น้ำประปาภายในโรงเรียน ประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท ขยายห้องอำนวยการ ห้องคอมพิวเตอร์ และห้องเอกสารการพิมพ์อาคารโกมุท ราคาประมาณ ๔๘๔,๓๕๔ บาท นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้ในการบริหารโรงเรียน ราคา ๑๘๙,๐๐๐ บาท ปรับปรุงศูนย์วีดีทัศน์ จัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติม ราคา ๒๒๑,๔๒๐ บาท จัดหาที่นั่งศาลาล้อเกวียน ราคา ๖๔,๒๐๐ บาท ปรับปรุงแผ่นป้ายสถิติ และป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ ราคาประมาณ ๔๑,๕๙๐ บาท จัดห้องคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนการสอนเพิ่ม ๕๐ เครื่อง ราคา ๑,๔๕๐,๐๐๐ บาท จัดคอมพิวเตอร์บริการครูในการเรียนการสอน จำนวน ๑๐ เครื่อง ราคา ๓๓๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ ๙๐,๘๐๐ บาท

          โรงเรียนได้รับโล่โครงการปลอดไข้เลือดออกในโรงเรียนและชุมชนเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้รับรางวังที่ ๑ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตพิสัยในระบบการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา เขตการศึกษา ๑๑ และรางวัลที่ ๑ โรงเรียนจัดการศึกษาพิเศษร่วมดีเด่น ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา วันประถมศึกษาแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๔๒

          พ.ศ. ๒๕๔๓ พณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๒ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

          เป็นโรงเรียนสหวิทยาเขตเพื่อนร่วมทางการปฏิรูปการศึกษา ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองนครราชสีมา รับผิดชอบโรงเรียนร่วมโครงการ จำนวน ๑๓ โรงเรียน

          ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนากิจกรรมส่งเสริมการอ่านและศูนย์ผู้สอนคอมพิวเตอร์ทางไกลผ่านดาวเทียม (E.T.V.) ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเมืองนครราชสีมา

          ติดตั้งอุปกรณ์ตัดไฟฟ้า ราคาประมาณ ๗๘,๐๐๐ บาท จัดทำห้องศูนย์เรียนรวม ราคาประมาณ ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงศาลาไทย ราคาประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท ซ่อมแซมรั้วสนามเด็กเล่น ราคาประมาณ ๒๐,๗๖๘ บาท ปรับปรุงห้องพยาบาล ราคาประมาณ ๗๔,๐๐๐ บาท สร้างอาคาร ห้องประชุมปทุมมาศ ราคาประมาณ ๙๐๘,๐๐๐ บาท ปรับปรุงสภาพแวดล้อม เป็นเงิน ๓๐๘,๙๔๐ บาท จัดสร้างร้านค้าสวัสดิการ เป็นเงิน ๑๘๖,๖๓๔ บาท ปรับปรุงห้องสมุดเป็นห้องสมุด IT เป็นเงิน ๔๓๘,๐๐๐ บาท

          พ.ศ. ๒๕๔๔ โรงเรียนจัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นตึก ๔ ชั้น ๒๘ ห้องเรียน โดยงบบริจาคเป็นเงิน ๑๒,๔๙๙,๐๐๐ บาท สร้างเสร็จเมื่อเดือนกันยายน ๒๕๔๔ (โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ) ปรับปรุงอาคาร โดยการทาสีอาคารบุณฑริก อาคารสัตตบงกช ปรับปรุงห้องเรียนและห้องเสริมประสบการณ์ใหม่ โดยย้ายนักเรียนอนุบาลปีที่ ๒ จากอาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี ไปเรียนที่อาคารโกมุท ปรับปรุงอาคารเรียนและสถานที่ ดังนี้

          ๑. ปรับปรุงพื้นที่ชั้น ๑ อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี และสร้างเป็นห้องประชุมขนาดใหญ่ (ย้ายห้องสมุดมาจากอาคารโรงอาหาร)
   - สร้างห้องมินิเธียร์เตอร์ ขนาดความจุ ๑๐๐ ที่นั่ง
   - สร้างห้องอินเตอร์เน็ต ขนาด ๕๐ ที่นั่ง

          ๒. โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากเขตพื้นที่การศึกษาที่ ๑ และสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดนครราชสีมา เป็นศูนย์สื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (English Resource Instruction Centre : ERIC) ใช้งบประมาณ ๘๔,๗๔๙ บาท

          ๓. ปรับปรุงพื้นชั้น ๒ อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี และสร้างเป็นห้องเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ คือ
             - ห้องกลุ่มทักษะภาษาไทย
             - ห้องกลุ่มทักษะคณิตศาสตร์
             - ห้องกลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัย
             - ห้องประชาธิปไดย
             - ห้องสังคมศึกษา
             - ห้องกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
          ๔. ปรับปรุงอาคารโรงอาหาร (ห้องสมุดเดิม)
          ๕. ปรังปรุงห้องสมุดกาญจนาภิเษก "บารมีหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ" เป็นห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ
          ๖. ปรับปรุงอาคารอนุสรณ์สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี เป็นห้องปฏิบัติการกลุ่มการงานและพื้นฐานอาชีพ
          ๗. ปรับปรุงพื้นที่บริเวณหน้าอาคารเรียนหลังใหม่ (อาคารอนุสรณ์ ๖๐ ปี) เป็นสวนหย่อม
          ๘. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ด้านหน้าอาคารโกมุท
          ๙. ก่อสร้างขายพื้นที่ห้องสมุด อาคารอนุสรณ์ ๕๐ ปี

          พ.ศ. ๒๕๔๕
          ๑. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณหน้าโรงเรียน
          ๒. สร้างห้องน้ำบนชั้น ๓ อาคารอนุสรณ์ ๖๐ ปี
          ๓. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ สายชั้นและฝ่ายวัดผล จำนวน ๒๔ เครื่อง
          ๔. จัดซื้อเครื่องอิเล็กโทนพร้อมหูฟัง เพื่อใช้จัดกิจกรรมการสอน จำนวน ๕๕ ชุด
          ๕. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ติดตั้งหน้าอาคารโกมุท
          ๖. นักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ครั้งที่๑๖ ณ เกาะฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน ๓ คน
          ๗. โรงเรียนได้รับรางวัลที่ ๑ การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตพิสัยในระบบการเรียนการสอนระดับก่อนประถมศึกษา เขตการศึกษา ๑๑ ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

          พ.ศ. ๒๕๔๖
          ด้านอาคารสถานที่
          ๑. สร้างอาคารประชาสัมพันธ์ และที่พักผู้ปกครอง
          ๒. สร้างสำนักงานโครงการโรงเรียนสองภาษา
          ๓. สร้างศูนย์สื่อการเรียนสองภาษา (ERTIC)
          ๔. ปรับปรุงสระว่ายน้ำ สร้างอัฒจันทร์เชียร์
          ๕. ปรับปรุงสนามเด็กเล่นระดับก่อนประถมศึกษา
          ๖. ปรับปรุงห้องวัฒนธรรมโคราช
          ๗. ปรัปรุงและเพิ่มเติมห้องดนตรี
          ๘. ปรับปรุงและสร้างเพิ่มเติมห้องน้ำนักเรียน ประจำอาคารต่างๆ
          ๙. ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนให้เป็นแหล่งค้นคว้าที่ทันสมัย
          ๑๐. จัดตั้งสำนักทดสอบเพื่อจัดทำข้อสอบมาตรฐานของโรงเรียน

          ด้านวิชาการ
          ๑. เปิดโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
          ๒. สร้างสรรค์กิจกรรมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
          ๓. จัดหาอุปกรณ์ซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
          ๔. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
          ๕. จัดทำห้องสมุดวิทยาศาสตร์
          ๖. ปรับปรุงห้องฝึกทักษะภาษาไทย

          พ.ศ. ๒๕๔๗
          ๑. ผู้อำนวยการทอง วิริยะจารุ ได้รับพระราชทานรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๔๗ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
          ๒. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลยอดเยี่ยมการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา "รักการอ่าน สานสู่ฝัน" ในปีแห่งการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ ๒๕๔๖ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในมงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๔๘ พรรษา สาขากิจกรรมส่งเสริมยอดนักอ่านสู่การเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา ๔ กิจกรรม
             - ๑. ถ้วยรางวัลยอดเยี่ยมด้านส่งเสริมยอดนักอ่าน
             - ๒. ถ้วยรางวัลยอดเยี่ยมด้านส่งเสริมนักสื่อสารภาษาไทย
             - ๓. ถ้วยรางวัลยอดเยี่ยมด้านส่งเสริมนักคิดคำนวณ
             - ๔. ถ้วยรางวัลยอดเยี่ยมด้านส่งเสริมนักสื่อสารภาษาอังกฤษ

          ๓. เป็นโรงเรียนชั้นนำ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนในฝันของโรงเรียนอ่างห้วยยาง
          ๔. นักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา ครั้งที่ ๒ ณ ประเทศอินเดีย จำนวน ๓ คน ได้รับรางวัลประเภททีม เหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง

          พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา มีอาคารเรียนถาวร ๗ หลัง อาคารประกอบ ๑๑ หลัง คือ อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหาร และห้องดนตรี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารกาญจนาภิเษก "บารมีหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ" อาคารกิจกรรมสหกรณ์และพยาบาล อาคารจริยศึกษา อาคารห้องประชุมปทุมมาศ อาคารประชาสัมพันธ์ และอาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี บ้านพักภารโรง ๑ หลัง ๑๐ ห้อง ห้องน้ำ ห้องส้วม ๑๐ หลัง ๙๙ ที่

          พ.ศ. ๒๕๔๙ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมาเปิดสอน ๒ ระดับ คือ ระดับปฐมวัย จำนวน ๒๒ ห้องเรียน นักเรียนชาย ๕๒๗ คน นักเรียนหญิง ๕๑๗ คน รวม ๑,๐๔๔ คน ระดับประถมศึกษามีจำนวนห้องเรียน ๗๘ ห้องเรียน นักเรียนชาย ๑,๘๑๖ คน นักเรียนหญิง ๑,๗๙๗ คน รวม ๓,๖๕๘ คน รวมทั้ง ๒ ระดับ ๑๐๐ ห้องเรียน นักเรียนชาย ๒,๓๘๘ คน นักเรียนหญิง ๒,๓๑๔ คน รวมนักเรียนทั้งสิ้น ๔,๗๐๒ คน

          พ.ศ. ๒๕๕๐ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ได้สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (BBL) โดยใช้งาบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และปรับปรุงอาคารประชาสัมพันธ์เป็นห้องศูนย์กฎหมาย

          พ.ศ. ๒๕๕๑ ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาบนครราชสีมา มีอาคารเรียนถาวร ๗ หลัง อาคารประกอบ ๑๒ หลัง คือ อาคารอเนกประสงค์ โรงอาหารและห้องดนตรี อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารกาญจนาภิเษกหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ อาคารพยาบาล อาคารศูนย์สืบค้นข้อมูล อาคารจริยศึกษา อาคารห้องประชุมปทุมมาศ อาคารประชาสัมพันธ์ อาคารกลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี บ้านพักภารโรง ๑ หลัง ๑๐ ห้อง ห้องน้ำ ห้องส้วม ๑๐ หลัง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (BBL)

          พ.ศ. ๒๕๕๒ ได้รับการคัดเลือกรับรางวัลสถานศึกษาและอาคารเรียนสองภาษา (๒/๒๘) รางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑

             พ.ศ. ๒๕๕๓  โรงเรียนได้รับการพัฒนาในทุกๆด้าน นักเรียนได้แสดงศักยภาพการเรียนรู้ในทุกกลุ่มประสบการณ์ โรงเรียนมีการพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็ผลให้ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับโรงเรียนรางวัลพระราชทาน เป็นครั้งที่ 3
          พ.ศ. ๒๕๕๔ นายมาพน  จันทร์สูงเนิน  ย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนคราชสีมา ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๔ 
          พ.ศ. ๒๕๕๕ นายเกษม  ศุภรานนท์ ย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนคราชสีมา ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๕  สร้างอาคารโอม ขนาด ๔๔*๔๕ เมตร
          พ.ศ. ๒๕๕๘ นายอำนาจ อยู่คำ ย้ายมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนคราชสีมา ในวันที่ ๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘