Black Ribbon
  • k91.png
  • sl3.png
  • sl_2016-1.png

bord1

 

saysunee
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการฝ่าย :
ที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โทรศัพท์
อีเมล
โปรไฟล์

 

pramaha pongchat pramaha vanchai
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการฝ่าย : ผู้แทนพระภิกษุ กรรมการฝ่าย : ผู้แทนพระภิกษุ
ที่ทำงาน : ที่ทำงาน : วัดบึง จ.นครราชสีมา
โทรศัพท์ โทรศัพท์
อีเมล อีเมล
โปรไฟล์ โปรไฟล์

 

yod r ram marut
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการฝ่าย : ผู้แทนครู กรรมการฝ่าย : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการฝ่าย : ผู้แทนศิษย์เก่า
ที่ทำงาน : โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ที่ทำงาน : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ที่ทำงาน : กองบัญชาการช่วยรบที่ 2
หน้าที่ : ครูโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา หน้าที่ : ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา หน้าที่ :
โทรศัพท์ โทรศัพท์ โทรศัพท์
อีเมล อีเมล อีเมล
โปรไฟล์ โปรไฟล์ โปรไฟล์

 

vera visit doldach
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการฝ่าย : ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการฝ่าย : ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการฝ่าย : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ทำงาน : ร้านทองแสงเพชร ที่ทำงาน : บริษัท ที่ทำงาน :
หน้าที่ : ผู้จัดการ หน้าที่ :  หน้าที่ :
โทรศัพท์ โทรศัพท์ โทรศัพท์
อีเมล อีเมล อีเมล
โปรไฟล์ โปรไฟล์ โปรไฟล์

 

adisorn paiboon perapol
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการฝ่าย : ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการฝ่าย : ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการฝ่าย : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่ทำงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ทำงาน : โรงแรมราชพฤกษ์  ที่ทำงาน :
หน้าที่ : หน้าที่ : ผู้จัดการ หน้าที่ :
โทรศัพท์ โทรศัพท์ โทรศัพท์
อีเมล อีเมล อีเมล
โปรไฟล์ โปรไฟล์ โปรไฟล์

 

kasam
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กรรมการฝ่าย : กรรมการและเลขานุการ
ที่ทำงาน : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
หน้าที่ : ผู้บริหารโรงเรียน
โทรศัพท์
อีเมล
โปรไฟล์