Black Ribbon
  • k91.png
  • sl3.png
  • sl_2016-1.png

โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ดร.อำนาจ อยู่คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ อาคารโดมโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา เพื่อ สร้างความตระหนัก สร้างเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ASEAN Communicaty มีนักเรียนร่วมกิจกรรม 4,800 คน   นางปลื้มจิต  เผื่อนงูเหลือม  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนนา และวัฒนธรรม  ดร.อรัญญา เพิ่มพีรพัฒน์  หัวหน้าศูนย์อาเซียน โรงเรียนฯ  ดำเนินกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน  วันที่ 8 สิงหาคม 2560