Black Ribbon
  • k91.png
  • sl3.png
  • sl_2016-1.png

การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่ ปีการศึกษษ 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 1 วันพุธ ที่ 9 พฤศจิกายน 2559
ดร.อำนาจ อยู่คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ให้การต้อนรับ คณะกรรมการประเมิน
นายสุวิทย์ ศรีฉาย รองผู้อำนวยการฯสพป.น.ม.1
นายสมวาท จงหมื่นไวย นายทรงยศ โดดเดี่ยว นางเพชรา จำเนียรกุล นางมนต์อุมา สัตยาพร
รายงาน : จรัญ นวลดี

อ่านเพิ่มเติม...

ตามที่โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูสอนภาษาอังกฤษ(Co-teacher)กลุ่มปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ นั้น
บัดนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล หมายเหตุ
๑ นางสาวสุธีรา อัศวทวีชัย
๒ นางสาวภิญญดา ผลาผล
๓ นายภราดร เดชยา
๔ นางสาวรติรส ทวดสุวรรณ์
๕ นางสาวอนัญญา คมสัน

ให้ผู้ที่สอบได้ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวปฏิบัติงานและทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
ด้วยโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนในตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ( Co-teacher ) กลุ่มปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน จ้างเดือนละ 15,000 บาท (จากเงินรายได้สถานศึกษา)
ดูรายละเอียดการรับสมัคร