eng24.ac.th

โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ โดย สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ด้วยความร่วมมือกับสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

eng Hour

วิดีโอสอน Phonics สำหรับชั้น ป.1 และ ป.2 โดยครูต่างชาติและครูไทย จากมหาวิทยาลัยมหิดล ความยาว 40 นาที เหมาะสำหรับโรงเรียนที่ขาดครูหรือมีครูไม่ตรงเอกสาขาการสอนภาษาอังกฤษ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐาน การเรียนรู้ ต1.1 และ ต1.2 พร้อมแผนการสอนสําหรับครูเพื่อเตรียมการสอนล่วงหน้ามี วีดีโอทั้งหมด 80

ดาวน์โหลด : mega.nz
1 Review A-Z
2 Letter and sound: Ss
3 Letter and sound: Aa
4 Letter and sound: Tt
5 Letter and sound: Ii
6 Letter and sound: Pp
7 Letter and sound: Nn
8 Letter and sound: Cc/Kk
9 Letter and sound: Ee
10 Letter and sound: Hh
11 Letter and sound: Rr
12 Letter and sound: Mm
13 Letter and sound: Dd
14 Letter and sound: Gg
15 Letter and sound: Oo
16 Letter and sound: Uu
17 Letter and sound: Ll
18 Letter and sound: Ff
19 Letter and sound: Bb
20 Letter and sound: ai
21 Letter and sound: Jj
22 Letter and sound: oa
23 Letter and sound: ie
24 Letter and sound: ee/or
25 Letter and sound: Zz/Ww
26 Letter and sound: ng
27 Letter and sound: Vv/Yy
28 Letter and sound: oo
29 Letter and sound: Xx
30 Letter and sound: Ch
31 Letter and sound: sh
32 Letter and sound: th
33 Letter and sound: qu
34 Letter and sound: ou
35 Letter and sound: oi
36 Letter and sound: ue
37 Letter and sound: er
38 Letter and sound: ar
39 Letter and sound: review the first 21 sounds
40 Letter and sound: review the following 21 sounds
41 Letter and sound: ae (ai)
42 Letter and sound: ee (ee)
43 Letter and sound: ie (ee)
44 Letter and sound: oe (oa)
45 Letter and sound: ue (ue)
46 Letter and sound: ai (ai)
47 Letter and sound: oa (oa)
48 Letter and sound: or (or)
49 Letter and sound: ay (ai)
50 Letter and sound: au (or)
51 Letter and sound: ow (oa)
52 Letter and sound: ea (ee)
53 Letter and sound: ew (ue)
54 Letter and sound: al (or)
55 Letter and sound: oi (oi)
56 Letter and sound: aw (or)
57 Letter and sound: a (ai)
58 Letter and Sound: ey (ee)
59 Letter and sound: eigh (ai)
60 Letter and sound: igh (ie)
61 Letter and sound: oy (oi)
62 Letter and sound: ui (ue)
63 Letter and sound: y (ee)
64 Letter and sound: er (er)
65 Letter and sound: ir (er)
66 Letter and sound: ou (ou)
67 Letter and sound: ur (er)
68 Letter and sound: y (ie)
69 Letter and sound: ow (ou)
70 Letter and sound: Special Y (ee) & (ie)
71 Letter and sound: Magic e
72 Letter and sound: (ai)
73 Letter and sound: (oa) (long /o/)
74 Letter and sound: (or)
75 Letter and soun (ee)
76 Letter and sound: (ue)
77 Letter and sound: (oi)
78 Letter and sound: (ie)
79 Letter and sound: (er)
80 Letter and sound: (ou)

สื่อการเรียนรู้ โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย otpc.in.th

บทเรียนใน Tablet ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี หนังสือเรียน ป.2

บทเรียนใน Tablet ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เข้าสู่บทเรียนใน Tablet ชั้น ป.1 หนังสือเรียน ป.1